PL

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa znane pod skrótem „ELSA” jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją zrzeszającą studentów i młodych adeptów prawa. Powstała w roku 1981 i obecna w 42 krajach Europy ELSA działa na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Siedziba ELSA International mieści się w Brukseli, zaś ELSA Poland w Warszawie. 

W ramach ELSA działają wyróżniamy cztery działy. Największym i najszybciej rozwijającym się działem jest Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich (STEP- Student’s Trainee Exchange Programme), który organizuje i ułatwia dostęp do praktyk w przeróżnych instytucjach na poziomie lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Jednym z czołowych projektów STEPu są Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych. Seminaria i konferencje (S&C- Seminars&Conferences) zajmują się przygotowaniem konferencji, paneli dyskusyjnych, seminariów, letnich szkół prawa, jak i również międzynarodowych wymian studenckich (SV- Study Visit), a także delegacjach w instytucjach państwowych (ISV- Institutional Study Visit). Wymiany i delegacje pozwalają na kształtowanie światopoglądu otwartego na współpracę międzynarodową i różnorodność kultur, a także współuczestniczenie w życiu najważniejszych organizacji i instytucji na arenie . Sekcja działalności naukowej (AA- Academic Activities) zajmuje się przede wszystkim organizacją konkursów naukowych takich jak Moot Court, Verba Legis, Konkurs na Glosę, Konkurs Krasomówczy, debat, jak i również wydarzeń związanych ze ścisłymi dziedzinami prawa takimi jak Dni Prawa i Biznesu, Dni Kryminalistyki, itd. Bardzo ważnym zadaniem działki AA jest organizacja szkoleń z przydatnych umiejętności miękkich i twardych. Najważniejszym projektem Działalności Naukowej są Dni Edukacji Prawniczej. Najmłodszą ale równie ważną jest sekcja Marketingu. Działalność marketingu można podzielić na dwa pola – zdobywanie funduszy (fundraising) oraz promowanie ELSA. Fundusze na organizację poszczególnych projektów i bieżącą działalność uzyskiwane są od sponsorów, którymi są najczęściej firmy związane z prawem, którym zależy na wspieraniu aktywności studenckiej. Promowanie ELSA to zarówno dbanie o dobry wizerunek stowarzyszenia wśród studentów, firm i szerszej publiczności jak i promowanie poszczególnych aspektów działalności ELSA poprzez ogłoszenia, plakaty, ulotki, mailing, czy strony internetowe.

Nasza działalność opiera się na wspieraniu systemu edukacyjnego, kształtowaniu światopoglądu ludzi otwartych na współpracę międzynarodową oraz podwyższaniem kwalifikacji przyszłych prawników. ELSA Kraków zrzesza studentów prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Akademii i jest jednym z najbardziej aktywnych i prężnie rozwijających się oddziałów ELSA w Polsce.

 

ENG

The European Law Students' Association (also known as ELSA) is the world’s largest independent, non-political, non-profit organization of law students and young lawyers. The association was founded in 1981 in Vienna by students from Poland, Austria, Hungary and West Germany. At the moment ELSA operates in 42 countries of Europe, making its presence on local, national and international grounds. The headquarters of ELSA International are located in Brussels, while ELSA Poland has its seat in Warsaw. 

ELSA's activities fall into four key areas. The biggest and the fastest growing area is the Student’s Trainee Exchange Programme (STEP), the aim of which is to arrange and facilitate access to traineeships in various institutions all across Europe. One of the major STEP’s projects in Poland is The National Days of Legal Traineeships.Seminars & Conferences (S&C) section’s activity is focused on organizing conferences, panel discussions, seminars, summer law schools and international students’ exchange programs (SV – Study Visit). This section is also responsible for delegations to state institutions (ISV – Institutional Study Visit). Exchanges and delegations enable their participants to develop the attitude of openness to international cooperation and diversity of cultures, as well as taking part in the life of the most important organizations and institutions in the international arena. Academic Activities (AA) section works primarily in the field of scientific competitions, such as Moot Court, Verba Legis, Competition for a Legal Gloss, Oratorical Contest. In an addition, the section arranges debates of various kinds, events related to the ‘strict’ areas of law (e.g. The Days of Law and Business, The Days of Criminalistics) and soft/hard skills trainings. Nevertheless, if we had to indicate the most significant project of the section, then it would be The Days of Legal Education.The youngest (but equally important) section of ELSA is Marketing. Marketing activities can be divided into two branches: acquiring funds (fundraising) and the promotion of ELSA. Funds for individual projects and current activities are obtained from sponsors, most of whom are firms associated with law, interested in providing support for students’ environment. The promotion of ELSA means taking care of association’s good image among students, businesses and wide audiences. On a daily basis the Marketing section handles the promotional activities through advertisements, posters, flyers, mailings, webpages etc.

Our mission is to support the education system, shape the outlook opened to international partnership and improve future lawyers’ qualifications. ELSA Kraków brings together law students from the Jagiellonian University in Krakow and the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. It’s one of the most active and rapidly developing local groups of ELSA in Poland.